В съвременния бизнес все повече мениджъри се фокусират и търсят най-ефективните начини за обучение на работещите специалисти в компанията, които при необходимост могат да заемат лидерски позиции на различни нива. Причината за това е факта,че въпреки кризата на пазара на труда, трудно се привличат кадри на ръководни длъжности отвън. Това е така, защото често дейността на компанията е твърде специфична и изисква кандидатите за ръководни постове да имат определено ниво на квалификация и специални знания още на етап кандидастване.

Какво представлява всъщност кадровия резерв?

Кадровия  резерв (резерв за мениджърски позиции) е група от служители на дружеството, които са постигнали много добри резултати в индивидуалната си и екипна работа. Подбрани са на база  професионалните си знания, умения, компетенции и личностни качества и са преминали необходимото обучение за последващо номиниране на висши длъжности в компанията.

Кога най-често е необходимо създаването на кадрови  резерв за заемане на висши длъжности?

 Най-често в следните ситуации:

1. Компанията развива успешно бизнеса си, отваря нови сфери на дейност и има нужда от компетентни мениджъри, които са готови и способни да ръководят тези области.

2. Отваряне на свободни мениджърски позиции свързани с персонирането на служителите по различни причини и текучество на персонала.Компанията се интересува от задържане на млади специалисти с ръководен потенциал, демонстриращи добри резултати в работата, заинтересовани от кариерното си израстване и желаещи да допринесат за развитието на компанията.

3. Компанията се стреми да създаде силен екип от мениджъри, които познават вътрешните правила,  стандарти на работа и спецификата на бизнеса. Те умеят бързо да се адаптират към промените и да осигурят ефективно решение на своите задачи.

Процесът на формиране на кадровия резерв в компанията протича по следните етапи:

·    Определяне на целите и задачите при формиране на кадровия  резерв на компанията . Тук ръководителите на компанията трябва да си отговорят на следните въпроси:»Защо компанията ми се нуждае от кадрови резерв?»; «Как да се проведе ефективен подбор и последващо обучение на съществуващия персонал за да се формира кадровия резерв?».  Затова основните цели и задачи при формирането и обучението на кадровия резерв не само трябва да бъдат ясно дефинирани на управленско ниво, но и впоследствие да бъдат доведени до знанието на всички служители на компанията.

·  Определяне на численността и длъжностната структура на кадровия резерв. Тук е необходимо да се направи анализ на динамиката и текучеството на персонала, сега и в бъдеще, като се акцентира на необходимостта от появата на допълнителни или нови лидерски позиции във фирмената йерархия.

·        Определяне на квалификационните изисквания и разработване на компетентностен модел за висши длъжности в кадровия резерв. Квалификационните изисквания включват: допустимо ниво на образование, необходим трудов стаж, наличие на специални знания и умения и други. Компетентностния модел представлява набор от необходимите компетенции за заемане на дадената ръководна длъжност в компанията, който ще позволи на кандидатите  да определят силните си страни както и индивидуалните планове за развитие.

·         Провеждане на процедурата за подбор на кандидати за кадровия резерв

·         Работа с вече формирания кадрови резерв на компанията В процеса на работа с кадровия резерв е необходимо да се вземе предвид фактът, че по време на «престоя» си в резерва служителите преминават през допълнително професионално  обучение. За да не се окажат обаче „желани и търсени“ като вече обучени професионалисти от други компании, е необходимо да се направят своевременни назначения на мениджърски позиции на най-обучените кандидати от резерва. Служителите, които са част от кадровия резерв на компанията, трябва да чувстват, че са търсени и имат реална възможност да получат желаната мениджърска позиция. В противен случай обучените служители ще търсят да приложат новите си знания и умения при конкуренцията –т.е. извън компанията за която работят.

 

Кадровия резерв е истински инструмент в ръцете на мениджъра на всяка компания, който позволява изграждането на ефективна система за управление на персонала и  намалява разходите за привличане и адаптиране на нови служители на висши длъжности. От друга страна това влияе положително на мотивацията на постоянните служители и води до успешното развитие на компанията като цяло.