kadrovi rezerv 1 STATIA 7

ФОРМИРАНЕ НА ВЪТРЕШЕН КАДРОВИ РЕЗЕРВ В КОМПАНИЯТА – НЕОБХОДИМ ЛИ Е И КОГА?

В съвременния бизнес все повече мениджъри се фокусират и търсят най-ефективните начини за обучение на работещите специалисти в компанията, които при необходимост могат да заемат лидерски позиции на различни нива. Причината за това е факта,че въпреки кризата на пазара на труда, трудно се привличат кадри на ръководни длъжности отвън. Това е така, защото често дейността на компанията е твърде специфична и изисква кандидатите за ръководни постове да имат определено ниво на квалификация и специални знания още на етап кандидастване.

Какво представлява всъщност кадровия резерв?

Кадровия  резерв (резерв за мениджърски позиции) е група от служители на дружеството, които са постигнали много добри резултати в индивидуалната си и екипна работа. Подбрани са на база  професионалните си знания, умения, компетенции и личностни качества и са преминали необходимото обучение за последващо номиниране на висши длъжности в компанията.

Кога най-често е необходимо създаването на кадрови  резерв за заемане на висши длъжности?

 Най-често в следните ситуации:

1. Компанията развива успешно бизнеса си, отваря нови сфери на дейност и има нужда от компетентни мениджъри, които са готови и способни да ръководят тези области.

2. Отваряне на свободни мениджърски позиции свързани с персонирането на служителите по различни причини и текучество на персонала.Компанията се интересува от задържане на млади специалисти с ръководен потенциал, демонстриращи добри резултати в работата, заинтересовани от кариерното си израстване и желаещи да допринесат за развитието на компанията.

3. Компанията се стреми да създаде силен екип от мениджъри, които познават вътрешните правила,  стандарти на работа и спецификата на бизнеса. Те умеят бързо да се адаптират към промените и да осигурят ефективно решение на своите задачи.

Процесът на формиране на кадровия резерв в компанията протича по следните етапи:

·    Определяне на целите и задачите при формиране на кадровия  резерв на компанията . Тук ръководителите на компанията трябва да си отговорят на следните въпроси:»Защо компанията ми се нуждае от кадрови резерв?»; «Как да се проведе ефективен подбор и последващо обучение на съществуващия персонал за да се формира кадровия резерв?».  Затова основните цели и задачи при формирането и обучението на кадровия резерв не само трябва да бъдат ясно дефинирани на управленско ниво, но и впоследствие да бъдат доведени до знанието на всички служители на компанията.

·  Определяне на численността и длъжностната структура на кадровия резерв. Тук е необходимо да се направи анализ на динамиката и текучеството на персонала, сега и в бъдеще, като се акцентира на необходимостта от появата на допълнителни или нови лидерски позиции във фирмената йерархия.

·        Определяне на квалификационните изисквания и разработване на компетентностен модел за висши длъжности в кадровия резерв. Квалификационните изисквания включват: допустимо ниво на образование, необходим трудов стаж, наличие на специални знания и умения и други. Компетентностния модел представлява набор от необходимите компетенции за заемане на дадената ръководна длъжност в компанията, който ще позволи на кандидатите  да определят силните си страни както и индивидуалните планове за развитие.

·         Провеждане на процедурата за подбор на кандидати за кадровия резерв

·         Работа с вече формирания кадрови резерв на компанията В процеса на работа с кадровия резерв е необходимо да се вземе предвид фактът, че по време на «престоя» си в резерва служителите преминават през допълнително професионално  обучение. За да не се окажат обаче „желани и търсени“ като вече обучени професионалисти от други компании, е необходимо да се направят своевременни назначения на мениджърски позиции на най-обучените кандидати от резерва. Служителите, които са част от кадровия резерв на компанията, трябва да чувстват, че са търсени и имат реална възможност да получат желаната мениджърска позиция. В противен случай обучените служители ще търсят да приложат новите си знания и умения при конкуренцията –т.е. извън компанията за която работят.

 

Кадровия резерв е истински инструмент в ръцете на мениджъра на всяка компания, който позволява изграждането на ефективна система за управление на персонала и  намалява разходите за привличане и адаптиране на нови служители на висши длъжности. От друга страна това влияе положително на мотивацията на постоянните служители и води до успешното развитие на компанията като цяло.

angajiran-slijitel-STATIA-6-min

АНГАЖИРАН ИЛИ УДОВЛЕТВОРЕН СЛУЖИТЕЛ? КОЕ Е ПО-ВАЖНО И ЗА КОГО?

Често понятията „ангажираност” и „удовлетвореност” се тълкуват еднозначно  въпреки, че има фундаментална разлика между тях. Ако попитате удовлетворения служител, харесва ли му работата и настоящия работодател, отговорът ще бъде положителен. Според работодателя му обаче, неговия труд и резултати  не  носят повече ползи  от колкото труда на останалите служители. В края на работния ден удовлетворения служител бърза да си тръгне в точния час и нито минута повече.

Удовлетворения  служител е този, който е доволен от длъжността, която заема,  работната среда и възнаграждението си.

Такъв служител е щастлив на работното си място,  върши работата си с рутина и минимални усилия. Той не е взискателен, обича статуковото, не е привърженик на иновациите и промените и знае как да влага  абсолютния минимум, който е необходим, за да си запази работата си.

Ангажирания служител е емоционално свързан с работата си, чувства се посветен и отдаден на компанията, в която работи и нейните цели. Ангажираните служители са:

·         Енергични, издържливи, проявяват постоянство и настойчивост при справянето с трудности в работата;

·         Изпитват силен интерес към работата си, чувстват се значими и ентусиазирани.

·         Концентрирани и задълбочени в работата си и така за тях работния ден минава бързо и неусетно.

Дали удовлетвореността е задължително условие за да се формира истинска ангажираност към работата у служителя? Не винаги  наличието на удовлетвореност у служителя е автоматична предпоставка за проява и на ангажираност. Тук вече се засягат личностните качества и компетенции на служителя – желание за саморазвитие, обучение и кариерно израстване и не само.

Дали работодателят ще инвестира в повишаване на удовлетвореността и ангажираността на своите служители? Основен финансов параметър за всяка инвестиция е  изчисляването на нейната ефективност  - ще се върне ли инвестираното време и пари на работодателя под формата на конкретен материален израз. Според многобройни проучвания, и най –вече  класическото „Q12“ на Gallup с увеличаването на ангажираността на персонала се променят важните финансови и оперативни показатели на компанията . В случая говорим за показателите -увеличаване на обема на  продажбите, производителността и нетната печалба, намаляване на текучеството на персонала. Според  Gallup формирането и поддържането на ангажираност у персонала е цялостен процес, а не обикновен набор от мерки и действия. За да се изгради стабилно и стумулиращо работно място е необходимо първо да се задоволят потребностите на служителя на базово ниво. Тук се има предвид :

·         Осигуряване на подходяща работна среда – материали и оборудване;

·         Задоволяване на потребностите от сигурност – служителят да е наясно с това, какво се изисква и очаква от него /задължения, отговорности, права/;

След това е необходимо да се задоволят потребностите на служителя на следващото  първо ниво.  И по-конкретно това са:

·         Потребностите от принадлежност, уважение и самоуважение, - тук най-вече се акцентира върху комуникацията и обратната връзка между служителя и прекия ръководител. Последния трябва да насърчава професионалното развитие на работника и да се интересува от него като личност.  При добре свършена работа служителя трябва да получава похвала и признание за постигнатите резултати.


Без поставянето на правилната основа няма гаранции за успех, относно формиране и поддържане на ангажираността у служителите. Според изследванията на Gallup през последните години компаниите се фокусират върху осъществяването на програми насочени към намаляване на дискриминацията, насърчаване на разбирателството и хармонията между служителите, реинженеринг и управление на качеството. Подобни програми имат добър замисъл, планирани са и са реализирани добре, за съжаление, обаче не винаги водят до успех.Така се потвърждава основната теза на проучването, че стремежа към кариерно израстване и професионално развитие е втория етап от проявата на ангажираност у служителя. И това съвсем не е маловажно, но просто е много по-лесно след изграждането и поддържането на стабилна основа от страна на работодателя за посрещането на базовите потребности на служителя, за да е мотивиран и отдаден на компанията, в която работи.

Свържете се с нас

5105,5016,5083,5091,5079,5087,5090,5016,5040,5016,5093,5084,5084,5087,5081,5083,5046,5100,5083,5096,5082,5088,5087,5092,5079,5086,5096,5028,5081,5093,5091,5026,5014,5100,5083,5096,5082,5088,5087,5092,5079,5086,5096,5046,5085,5091,5079,5087,5090,5028,5081,5093,5091,5026,5014,5085,5079,5092,5081,5086,5093,5086,5096,5087,5097,5098,5093,5100,5046,5079,5080,5100,5028,5080,5085,5016,5026,5016,5097,5099,5080,5088,5083,5081,5098,5016,5040,5016,5074,5099,5030,5034,5032,5031,5074,5099,5030,5034,5034,5079,5074,5099,5030,5034,5033,5083,5074,5099,5030,5034,5033,5031,5074,5099,5030,5034,5034,5039,5074,5099,5030,5034,5033,5035,5074,5099,5030,5034,5033,5082,5074,5099,5030,5034,5033,5038,5074,5099,5030,5034,5033,5035,5014,5074,5099,5030,5034,5033,5083,5074,5099,5030,5034,5034,5032,5014,5074,5099,5030,5034,5031,5079,5074,5099,5030,5034,5033,5083,5074,5099,5030,5034,5033,5082,5074,5099,5030,5034,5034,5032,5074,5099,5030,5034,5033,5030,5074,5099,5030,5034,5033,5079,5074,5099,5030,5034,5034,5032,5074,5099,5030,5034,5033,5082,5074,5099,5030,5034,5033,5030,5014,5074,5099,5030,5034,5034,5034,5074,5099,5030,5034,5033,5083,5074,5099,5030,5034,5034,5030,5074,5099,5030,5034,5033,5081,5074,5099,5030,5034,5033,5030,5016,5026,5016,5091,5083,5097,5097,5079,5085,5083,5016,5040,5016,5074,5099,5030,5034,5031,5038,5074,5099,5030,5034,5033,5081,5074,5099,5030,5034,5033,5035,5040,5014,5019,5092,5079,5091,5083,5019,5074,5092,5074,5092,5051,5091,5079,5087,5090,5040,5014,5019,5083,5091,5079,5087,5090,5019,5074,5092,5074,5092,5074,5099,5030,5034,5032,5031,5074,5099,5030,5034,5034,5079,5074,5099,5030,5034,5033,5083,5074,5099,5030,5034,5033,5031,5074,5099,5030,5034,5034,5039,5074,5099,5030,5034,5033,5035,5074,5099,5030,5034,5033,5082,5074,5099,5030,5034,5033,5038,5074,5099,5030,5034,5033,5035,5040,5014,5074,5092,5074,5092,5019,5091,5083,5097,5097,5079,5085,5083,5019,5016,5107
Verdjina HR

Ние сме консултантска компания, специализирана в областите Подбор и управление на персонала, Организационно развитие и Психологическо консултиране.

logo-verdjinahr-min

Copyright 2020 VerdjinaHR©
All Rights Reserved